RSS
ENCZSK

Finanční leasing

Finanční leasing představuje dlouhodobý pronájem, který je vhodný pro financování většiny movitého i nemovitého majetku. Vlastníkem předmětu je po dobu trvání smlouvy SGEF, která rovněž realizuje odpisy a má předmět uvedený ve své rozvaze. Pro nájemce jsou leasingové splátky daňově uznatelným nákladem a zahrnuje je do výkazu zisku a ztrát. Na konci smlouvy má nájemce předkupní právo na předmět leasingu za předem sjednanou cenu. Může také předmět leasingu vrátit nebo prodloužit leasingovou smlouvu. Doba trvání finančního leasingu záleží na nájemci, musí však být dodržena minimální doba trvání smlouvy v závislosti na odpisové skupině předmětu leasingu. Splátky podléhají dani z přidané hodnoty, způsob její úhrady vyplývá ze smluvní úpravy přechodu vlastnického práva po skončení finančního leasingu.

Výhody finančního leasingu:

 • Zachování likvidity
  Předmět zakoupí SGEF a vaše vlastní zdroje a úvěrové rámce zůstanou nedotčeny
  Splácet budete až z výnosu investice
  Splátky začnete hradit až po převzetí, tedy ze zdrojů, které získáte používáním předmětu leasingu

 • Vysoká variabilita nastavení leasingových splátek
  Leasingové financování umožňuje nastavení splátek a splátkových kalendářů podle vašich potřeb

 • Finanční leasing nezvyšuje podíl cizích zdrojů v rozvaze
  Vlastníkem předmětu je SGEF, která provádí odpisy a má předmět ve své rozvaze. Leasingové splátky na vaší straně vstupují pouze do vašeho výkazu zisků a ztrát.

 

KONTAKTUJTE NÁS PRO VÍCE INFORMACÍ